OM HALSAFJORDSAMBANDET

 

BAKGRUNN

Som en følge av at det nå utredes planer for fergefri riksveg mellom Ålesund og Trondheim, er det etablert et aksjeselskap som skal arbeide målrettet for ferjefri kryssing av Halsafjorden.

ORKIDE (ordfører og rådmannsutvalget for Nordmøre) anmodet ved brev av 26.10.09 til Samspleis AS, om at selskapet, som eies av Møre og Romsdal fylkeskommune, samtlige kommuner i Nordmøre og Romsdal, noen banker og næringsbedrifter i regionen, tar et initiativ til å få etablert et slikt selskap Med grunnlag i styrevedtak 25.11.09 og 13.01.10 tok Samspleis AS på seg denne oppgaven.

Selskapet ble stiftet 23.08.2011 og har en aksjekapital på vel 2 mill. kroner.

FORMÅL

Halsafjordsambandet AS' formål er å arbeide for realisering av fergefritt samband over Halsafjorden og avløse riksvegfergesambandet E39 Halsa-Kanestrøm.

Selskapet skal arbeide for å fullfinansiere prosjektet i et spleiselag med Staten.

PLANSITUASJON

Statens vegevesen har snart ferdig konseptvalgutredning som gjennomføres med bakgrunn i oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 22.04.2010. 

Hensikten med dette plannivået er å få avklart hvordan transportbehovet mellom Bergsøya og Liabø for gods og personer best skal tilfredsstilles i framtida. KVU-rapporten blir kvalitetssikret ev en ekstern konsulentgruppe (KS1) som vil tilrå overfor berørte departement hvilke konsepter som bør ligge til grunn ved videre planlegging.

Strekningen Bergsøya - Valsøya er den nordligste av de tre KVU'ene på strekningen fra Skei (Sogn og Fjordane) og Betna (Valsøya) i Møre og Romsdal) som skal utarbeides samtidig. Det skal i tillegg utarbeides et "overbygningsdokument" som binder de tre KVU'ene sammen.

Utredningen sendes til departementet i løpet av april og vil etter godkjenning sendes til høring. 

Forbindelsen er også nevnt i stamnettutredningene (som ble lagt frem 07.04.2011) http://www.ntp.dep.no/2014-2023/pdf/2011_04_07_stamnettutredning_svv.pdf

KAPITALBEHOV

Hele investeringsprosjektet antas å koste ca 4 milliarder kroner og det forutsettes en finansiell deling mellom Staten og trafikantene som passerer strekningen. Inntil prosjektet kan realiseres, må de nødvendige plankostnader finansieres gjennom et spleiselag mellom Statens Vegvesen og eierne av selskapet Halsafjordsambandet AS.